دوره های استادمشخصات استاد

نام و نام خانوادگی

هادی نوروزی

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

X